In  verband met pinksteren zijn wij maandag  20 mei a.s. gesloten

Dinsdag 21 mei staan wij graag weer voor u klaar.

Onze dienstverlening

Bij het incasseren van vorderingen zijn er verschillende fases te onderscheiden. Bazuin & Partners biedt het volledige incassotraject onder één dak aan en voor héél Nederland. Hieronder vindt u alle benodigde informatie over het incasseren van vorderingen:

 1. Uw kosten voor onze dienstverlening
 2. Wat kunt u zelf doen?
 3. Wat kunnen wij voor u doen?

Uw kosten voor onze dienstverlening
Wat kost het om een vordering geïncasseerd te krijgen? Dit is uiteraard een belangrijke vraag omdat u niet tegen nóg meer financiële verassingen aan wilt lopen. Ondanks dat wij (uiteraard) precies weten wat onze eigen werkzaamheden kosten, kunnen wij u helaas niet vooraf exact laten weten wat het u precies gaat kosten.

Waarom niet? zult u zich misschien afvragen. Omdat wij vooraf niet weten welke kosten er gemaakt moeten worden om uw vordering verhaald te krijgen. En mogelijk nog belangrijker, wij weten vooraf niet of de gemaakte kosten verhaald kunnen worden op de debiteur. Wanneer u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, wil dat helaas nog niet automatisch zeggen dat de vordering daadwerkelijk door de debiteur wordt of zal worden voldaan. Zodoende is het van groot belang om vooraf een goede inschatting te maken over de juridische haalbaarheid (bij de rechter) en de daadwerkelijke economische verhaalbaarheid (op de debiteur). Met andere woorden: zal de rechter mij gelijk geven en als ik gelijk heb gekregen kan de debiteur dan überhaupt wel de vordering betalen. Van een kale kip kun je immers niet plukken.

Gelukkig hoeft u de beslissing over de juridische haalbaarheid en de economische verhaalbaarheid niet alleen te maken, wij staan u uiteraard bij met raad en daad! Hieronder gaan wij nader in op de verschillende fases in het incassotraject en informeren wij u over wat u zelf kunt doen.

Wat kunt u zelf doen?
Op het moment dat verplichtingen niet worden nagekomen, is dat uiteraard bijzonder vervelend. De schade die u persoonlijk of uw bedrijf hierdoor lijdt, wilt u uiteraard vergoed zien. Een succesvolle incasso begint bij een correcte juridische basis en daar kunt u zelf aan bijdragen! Het is in de meeste gevallen pas mogelijk om een incassotraject te starten nadat de debiteur in gebreke is gesteld. Maak hier uw eigen juridisch correcte sommatiebrief aan of neem contact op om voorbeelden per e-mail te ontvangen.

Het kan natuurlijk gebeuren, dat uw zaak zich niet leent voor een standaard incassotraject. Bijvoorbeeld wanneer de vordering wordt betwist of uw debiteur meent dat hij nog iets van u te vorderen heeft. In die gevallen heeft u vaak direct behoefte aan goede juridische ondersteuning. Klik hier om te lezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat kunnen wij voor u doen?

 1. Minnelijk incassotraject
 2. Gerechtelijk incassotraject
 3. Executiemaatregelen

Minnelijk incassotraject

Vreemde ogen dwingen en dat is precies het doel van het minnelijk incassotraject. U draagt de vordering aan ons over en wij gaan namens u de debiteur nogmaals wijzen op zijn of haar betaalverplichting. Op hetzelfde moment dat u van ons de opdrachtbevestiging ontvangt, hebben wij de eerste incassoacties al ondernomen. Door te bellen, te mailen en per post aan te schrijven zoeken wij contact met uw debiteur. Allemaal met als doel de betaalverplichting onder de aandacht te brengen en de debiteur te motiveren om aan zijn of haar betaalverplichting te voldoen. In deze fase proberen wij zodoende zonder tussenkomst van een rechter tot een oplossing te komen.

Het kan uiteraard gebeuren, dat de debiteur aangeeft de vordering niet in een keer te kunnen voldoen. In zo’n geval controleren wij eerst of dat werkelijk het geval is en of de voorgestelde regeling passend is. Wij zullen u uiteraard adviseren, maar uiteindelijk bepaalt u zelf of u akkoord wenst te gaan met een betalingsregeling. Wanneer er een regeling tot stand komt, zullen wij deze voor u monitoren en vervolgens ontvangt u periodiek van ons de door debiteur betaalde bedragen.

In de minnelijke incassofase kunnen zich drie situaties voordoen:


Volledige betaling…

Wanneer wij de volledige vordering incasseren ontvangt u van ons de hoofdsom en de rente. De door de debiteur betaalde incassokosten komen ons toe, waardoor onze interventie voor u volledig kosteloos is geweest!


Gedeeltelijke betaling…

Het kan voorkomen dat er slechts een gedeelte van de totale vordering (hoofdsom, rente en incassokosten) wordt voldaan en de debiteur weigert het restant te voldoen. U heeft dan twee keuzes:

 1. U gaat hier mee akkoord. In dat geval berekenen wij de incassokosten over de daadwerkelijk geïncasseerde bedragen. De incassokosten komen ons toe en al het overige komt u toe. Onze werkzaamheden worden betaald vanuit de gelden die bij de debiteur zijn geïncasseerd.
 2. U gaat hier niet mee akkoord. In dat geval dienen wij de zaak voor te leggen aan een rechter, zie daarover meer onder het kopje gerechtelijke incasso.


Geen betaling…

Ondanks alle pogingen om de debiteur te bewegen om tot betaling over te gaan hebben we geen betaling ontvangen. Ook nu heeft u twee keuzes:

  1.  U laat het er verder bij zitten. In dat geval sluiten wij het incassodossier en brengen wij u bij een standaard minnelijk traject slechts onze bureau & dossierkosten in rekening van €40,- exclusief btw en exclusief informatiekosten (KvK, BRP). Voormeld bedrag is exclusief additionele dienstverlening en/of afwijkende afspraken.
  2. U laat het er niet bij zitten. In dat geval dienen wij de zaak voor te leggen aan een rechter, zie hierover meer onder het kopje gerechtelijke incasso.

Gerechtelijk incassotraject

Voordat wij een gerechtelijke procedure voor u opstarten gaan wij met u in gesprek. Een gerechtelijke procedure vergt namelijk een investering aan uw zijde. Hierdoor loopt u een extra financieel risico. Het is zodoende van belang om een gedegen afweging te maken.

Wat is de juridische haalbaarheid (gaat de rechter u in het gelijk stellen?) en de economische verhaalbaarheid (kan de debiteur de vordering betalen?). Beide vragen dienen positief beantwoord te worden alvorens het verantwoord is om de gang naar de rechter te maken. Ook wanneer er een weloverwogen beslissing genomen wordt kunnen er helaas geen garanties gegeven worden over het eindresultaat.

Wanneer u het besluit heeft genomen om over te gaan tot een gerechtelijke procedure verlangen wij een kostenvoorschot (hiertoe zijn wij wettelijk verplicht). Dit voorschot is hoofdzakelijk gebaseerd op de griffierechten (kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van uw zaak) maar ook op de kosten voor het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding (betekenen).

Het kostenvoorschot strekt slechts tot dekking van de kosten die gemaakt worden om uw vordering bij de rechter te krijgen, de uiteindelijke kosten kunnen hier van afwijken. De voornaamste reden waarom de werkelijke kosten hiervan af kunnen wijken zijn kosten voor het verdere verloop van de procedure en het juridisch advies. Hier kan men mee te maken krijgen op het moment dat de wederpartij verweer voert en er (extra) proceshandelingen nodig zijn, zoals het bijwonen van zittingen (comparities, getuigenverhoor en dergelijke) of er behoefte is aan een juridisch onderbouwd weerwoord. Hiervoor schakelen wij onze eigen juristen in. Klik hier voor meer informatie over onze juridische afdeling.

Wij verzorgen de volledige procedure voor u. Wij vertegenwoordigen u tijdens de zitting en reageren namens u op het eventueel verweer van de debiteur. Naast de originele vordering zullen wij de rechter uiteraard vragen om de debiteur te veroordelen in de (proces)kosten die u heeft moeten maken om uw gelijk te krijgen. Houd daarbij rekening dat de rechter geregeld een lagere kostenveroordeling zal toewijzen dan de door u werkelijk gemaakte kosten. U kunt ervan op aan (of u mag erop vertrouwen) dat ook wij zicht blijven houden op het kostenverloop om te voorkomen dat de gemaakte kosten de verwachte baten overtreffen.

Zodra wij het vonnis hebben ontvangen, informeren wij de debiteur over hetgeen de rechter heeft besloten (betekenen van het vonnis). Indien de debiteur dan alsnog de vordering niet voldoet, kunnen er ingrijpende vervolgstappen ondernomen worden door middel van executiemaatregelen.


Executiemaatregelen

Met een positief vonnis in de hand ligt de weg open voor het inzetten van executiemaatregelen. Executiemaatregelen zijn ingrijpend, maar soms onafwendbaar. Gedacht kan worden aan loonbeslag, beslag op een bankrekening of op (motor)voertuigen. Ook beslag op inventaris of huisraad behoort tot de mogelijkheden en in sommige gevallen (bij huurvorderingen) is zelfs een gedwongen ontruiming toegestaan. De kosten van deze acties komen op grond van het vonnis voor rekening van de debiteur, maar ook hier geldt dat indien de debiteur geen verhaal biedt, u deze helaas zelf zal moeten voldoen. Zodoende is het ook in deze fase van belang om het kostenrisico niet uit het oog te verliezen. Wij adviseren u dan ook graag over welke executiemaatregelen passend zijn.

Het kan gebeuren, dat wij ondanks de bevoegdheid tot het leggen van beslag niet in staat zijn om op korte termijn de vordering geïncasseerd te krijgen. Bijvoorbeeld als de debiteur geen inkomen of vermogen (meer) heeft. Of als de debiteur (tijdelijk) geen bekende verblijfplaats heeft in Nederland of daarbuiten. Dit wil gelukkig nog niet zeggen dat iemand dan onder zijn verplichtingen uit komt. Wij kunnen u in die gevallen ook van dienst zijn, klik hier voor meer informatie.

Heeft u advies nodig?
Of heeft u een vraag?

Neem telefonisch contact met ons op:

010-4332488

Of stuur ons een bericht per email op post@bazuin.nl
of via het contactformulier.

 • Door dit nummer in te vullen kunnen wij u sneller van dienst zijn.